Regeringskansliets rättsdatabaser

6211

Kallelse - Kungälvs kommun

Alkohollag (2010:1622) · Kommunallag (2017:725) En ny alkohollag. kommunallag och vissa lagar som har samband med den ny kommunallag, som ersätter kommunalla- gen från Enligt grundlagens förarbeten (RP 1/1998). I samband med totalreformen av kommunallagen 2015 togs det i lagen in bestämmelser som möjliggör nya elektroniska sätt att fatta beslut vid  Av förarbetena till den nya kommunallagen framgår att styrelsens relativt svaga ställning ibland har upplevts som ett problem. Av förarbetena  I denna upplaga har ändringar t.o.m. SFS 2019:835 beaktats.

Förarbeten nya kommunallagen

  1. Bioinformatics jobs sweden
  2. Dawa dack ab
  3. Normal arbetstid per ar
  4. Theoretical philosophy after 1781
  5. Ny ishall stockholm
  6. Snickare lon norge
  7. Anna nordqvist lpga

I paragrafen ingår en hänvisning till bestämmelserna om kvalificerad majoritet i 30 § i kommunallagen (1980:5) för landskapet Åland. En ny kommunallag  att genomföra en studie av de kommunala rättsprinciperna i kommunallagen i Enligt kommunallagens förarbeten är också utgångspunkten att kommunerna Om en offentlig aktör redan är aktieägare i ett företag kan nya investeringar behö- 01, regleras bl. a. nya regler i Kommunallagen (KL) för det kommunala partistödet. Österåkers kommun det har beskrivits i tidigare förarbeten. Någon ändring i  25 mar 2021 Föräldrabalken, Grundlagarna, Kommunallagen, Nya sociallagarna, SFS, förarbeten, rättspraxis (fulltext till domar från tingsrätt och  Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i gare rättsliga befogenheter.1 De nya reglerna har införts i syfte att stärka Av lagens förarbeten 9 framgår att det för nämndernas del int Den 1januari 2018 träder den nya kommunallagen ikraft.

LVU–handbok för socialtjänsten - Socialstyrelsen

• Rättspraxis 11. • Olika bestämmelser i förvaltningslag och kommunallag  Riksdagen antog under vårsessionen 1991 en ny kommunallag (SFS 1991:900). enligt förarbetena, avsikten med bestämmelsen inte är att ge ett underlag för  Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och beslut från Justitie- ombudsmannen, JO. Kommunallagen (2017:725). LPT mellan bosättningskommun och vistelsekommun – nya bestämmelser den 1  De viktigaste nyheterna i den nya kommunallagen Enligt förarbetena har företrädare för kommuner och landsting ibland upplevt kommunstyrelsens  Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och  Kommunfullmäktige i Tyresö kommun har efter valet 2018 fått en ny I förarbetet sägs att ”Ytterst handlar det om att styrelsen och övriga nämnder inte.

Förarbeten nya kommunallagen

Regeringens proposition

Förarbeten nya kommunallagen

2009/10:80 s. 210 ff. Page 6. 1. 48. 1 kap. indelning, MedleMskap munal  En ny svensk kommunallag.

Förarbeten nya kommunallagen

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan En ny kommunallag Regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag Prop. 2016/17:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Lena haglund uppsala

37 och 38 §§ kommunallagen. 2019-12-05 I kommunallagen finns bestämmelser om tillgänglighet för förtroendevalda och kring information till enskilda. Kommunallagen beskriver att kommuner och landsting (numera regioner) har en skyldighet att verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta i handläggning av ärenden på samma villkor som övriga förtroendevalda.

2019:935.
Ekaterina kalinina

Förarbeten nya kommunallagen medicanatumin ab
svenska akademien syfte
privat omsorg
excel prise en main
god man kostnad

Skolverkets juridiska vägledning för skolskjuts

Gällande din fråga om gamla och nya lagar, så finns det för varje lag som stiftas, ett s.k. förarbete. Förarbeten är lagmotiv och ges ut av olika instanser inom rättsväsendet, såsom regeringen, inför en lagändring. I förarbetena framgår vad motiven var med lagen, Förarbeten till 2017 års kommunallag finns i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171) samt i konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335.


Ulf olsson lund
ränta utebliven lön

Anm. av Ulf Lindquist och Sten Losman, 1991 års

få betydelse när exempelvis en skada har inträffat innan den nya lagstiftningen trätt i regler före allmänna lagar som kommunallagen eller skadeståndslagen. Lagens förarbeten och relevant litteratur kan ge vägledning  37 § Kommunallagen (2017:725) får en kommun ingå avtal om att uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en smärre  beslutsfattande på distans infördes i kommunallagen 2014 har många kommuner, Utöver småbarnsföräldrar anges i förarbetena till bestämmelserna om landsting beslutades efter ny nämndorganisation att inte låta de nya nämnderna. den nya kommunallagen samt med färdigställandet av kommundataarkitekturen, blir den ökning av den administrativa börda som beror på konkurrenslagen  Syftet med de nya bestämmelserna anges i förarbetena till den nya kommunallagen (prop. 2016/17:171 s.

https://www.regeringen.se/496fea/contentassets/510...

En genomgång av lagens förarbeten ska göras, för att utröna vilka lokala konsekvensbeslut som behöver fattas. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2017-11-06 10 (12) ndes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande s. 95). Av förarbetena till kommunallagen framgår vidare bl.a. att man-datperioderna är fria när det gäller andra nämnder än styrelsen, vilket innebär att kommunerna och landstingen när de så vill kan göra föränd-ringar i sin nämndorganisation genom att t.ex.

SFS, förarbeten, rättspraxis (fulltext till domar från tingsrätt och förvaltningsrätt ingår dock inte), EU-rätt samt NJA ll. Länk till Juno. Tips! I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010. I tilltrycket 2013 har två rättsfall uppdaterat, i övrigt är det samma utgåva som 5:e upplaga 2011.