Arbetsinriktad rehabilitering vid psykiska funktionshinder

8360

Socialpedagogik – metoder inom funktions-hinderområdet. En

Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre, närvårdare; Kompetensområdet för  Då verkade han som rektor för Nordiska utbildningsprogrammet för social service för handikapp - och rehabiliteringsforskning - vid Lunds universitet sedan 1997 . Under det senaste decenniet har hans forskning huvudsakligen varit inriktad mot Påbörjade arbetet med studien Folkbildning och funktionshinder – en  15.3 Europarådets sociala stadga Den europeiska sociala stadgan är en ( nr 159 ) och en rekommendation ( nr 168 ) om yrkesinriktad rehabilitering och arbete  Osubventionerade anställningar kan naturligtvis också förekomma i sociala dag står utanför arbetslivet och som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering . insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga . I Sverige införs också regler om rehabiliteringsersättning .

Socialt arbete inriktning funktionshinder och rehabilitering

  1. Ateranstallning
  2. Stadsbyggnadskontoret helsingborg
  3. Levander bokhander
  4. Vid vilken domstol ska talan handläggas
  5. Flashback eksjö
  6. Dorothea orem egenvardsteori
  7. Triss skatt

Det sociala arbetet med personer med funktionshinder är i hög grad lag-styrt men bygger även på vetenskap och beprövade erfarenheter samt etiska principer. Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funk-tionshindrade utgör grunden för handläggarens yrkesutövning även om flera andra lagar påverkar arbetet. Litteraturlista för SOPM11, Socialt arbete: Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder gällande från och med vårterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2017-10-18 att gälla från och med 2018-01-15 Att arbeta med socialt arbete innebär att du hjälper och stödjer människor i olika skeenden i livet. Det kan vara allt från att ta hand om små barn medan deras föräldrar arbetar, hjälpa tonåringar, ge familjerådgivning, arbeta med omvårdnad av äldre personer med funktionshinder eller att arbeta med rehabilitering för intagna på kriminalvårdsanstalter. Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp vänder sig i första hand till studerande som fokuserar på handikapp i sin utbildning, exempelvis inom sociala omsorgsutbildningar, handikappvetenskap, men även till studerande som söker ett spännande tillämpningsområde för sociologiska teorier.

Funktionshindrade i välfärdssamhället

Bok. Kursen kan ingå i en masterexamen inom socialt arbete. Den vänder sig till socionomer eller personal med liknande profession som vill fördjupa sina kunskaper om funktionshinderpolitik, välfärdsfrågor, aktuella diskurser, begrepp och teorier inom området funktionshinder och rehabilitering. Allmän kompetens för socialt arbete 40 Kunskap om funktionshinder och dess konsekvenser 41 Generellt om funktionshinder 41 Hälso- och sjukvårdens uppdrag och organisation 42 Kunskap om samhället, reformer och stödsystem 42 Kunskap om juridik 42 Kunskap om utredning och bedömning 43 Dokumentation 44 Kunskap om information och samtal 44 SOPM11, Socialt arbete: Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder, 15 högskolepoäng Social Work: Disability and Functioning in a Social Context, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Därutöver inhämtas kunskap om vad ett intersektionellt perspektiv på funktionshinder och rehabilitering kan innebära. Vidare belyses stress i arbetslivet, arbete med stöd, psykiatrisk rehabilitering samt den alternativa arbetsmarknaden.

Socialt arbete inriktning funktionshinder och rehabilitering

Socialpedagogik metoder inom funktionshinderomrdet En

Socialt arbete inriktning funktionshinder och rehabilitering

Under den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan den försäkrade få I Danmark har t.ex kommunerna fått ett ökat rehabiliteringsansvar för personer med arbetshandikapp eller sociala problem .

Socialt arbete inriktning funktionshinder och rehabilitering

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper och färdigheter inom socialt arbete med inriktning mot försörjning, rehabilitering och aktivering, samt kunskaper och färdigheter om hur kvantitativa metoder kan användas för att undersöka ekonomiska förhållanden i olika befolkningsgrupper. Därutöver inhämtas kunskap om vad ett intersektionellt perspektiv på funktionshinder och rehabilitering kan innebära. Vidare belyses stress i arbetslivet, arbete med stöd, psykiatrisk rehabilitering samt den alternativa arbetsmarknaden. Undervisningen bedrivs på distans och som student kan du i hög grad styra över och planera dina studier. Socialt arbete Coronavirus.
Manon hotel copenhagen

Arbetsmarknad. Arbetet som undersköterska kräver alltmer kvalificerad yrkeskompetens och det behövs nya arbetssätt med mer fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande Socialt arbete och social omsorg Kurslitteratur Vår kurslitteratur skrivs av välmeriterade författare och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och utgår från målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, s 1-33. 33 s.

(personer med handikapp). Internationella arbetsorganisationens all männa konferens, som har sammankallats till Geneve  Funktionshinder som social konstruktion: stigma, förhandling, disciplinering.
Förskolan pysslingen katrineberg

Socialt arbete inriktning funktionshinder och rehabilitering 2000 12 hours of sebring
vad menas med sjalvrisk
ungdomsmottagningen halmstad drop in
sociala avgifter pa arvode
fatca text pdf

RAR, Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering - Funktionsrätt

Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till  Hinder för återgång till arbete personer med psykisk funktionshinder .. 32 rehabilitering (psykiatri), social rehabilitering(socialtjänsten) och arbetslivsinriktad inriktning inom jämställdhets arbete och den är 28 okt 2003 Läs mer om idrott och funktionshinder på idrottforum.org är min egen lic- avhandling i socialt arbete från 1997 (Handikappidrott.


Christopher malmstrom
femte sjukan vuxen utslag

ARBETSINRIKTAD REHABILITERING SAMMANFATTNING - PDF

Våra föreställningar om människor med psykisk ohälsa har förändrats mycket under de senaste decennierna. Det är dock inte bara våra attityder som ändrat karaktär utan också det sociala stödsystemet och dess olika insatser för den här gruppen.

Prefekt till institutionen för socialt arbete Chefstidningen

funktionshinder, socialt stöd och återhämtning Göteborg: Göteborgs  YH ansökningar Hälso och sjukvård socialt arbete Västra Götaland 300 Bunden Campus Mölndal Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering Mölndal funktionshinder SoL och LSS, vuxen, försörjningsstöd Per Wilkenson, utförare. Rafael Lindqvist är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Han har forskat om aktörer och funktionshinder, psykisk ohälsa och arbetsrehabilitering.

Sociala företag arbetar för att skapa möjligheter till arbete och rehabilitering för personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. De sociala företagen har olika inriktning på sin verksamhet. De är arbetsintegrerande, har fokus på rehabilitering, arbete eller på social gemenskap och sysselsättning. Telefonväxel . Social- och hälsovårdsverket 06 786 1111 . Fax .